چهره سایه ها در من دیده میشه

درست مثل یه عروسک بذون هیچ احساسی واکنش نشون میدم

من وجود دارم اما اصلا همچین احساسی ندارم

نه حتی یه ذره

broken heart